You are here:

:::Welcome To SENBAG GOVT. COLLEGE ::

1st year Half Yearly Examination-2015

E-mail Print PDF
v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

                                                     MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi                   

                                                                                      ‡gvevBj - 01754640463

                                            Aa¨‡¶i Kvh©vjq                     01712619989 

    †mbevM miKvwi K‡jR

        ‡mbevM, †bvqvLvjx| 

          www.senbagcollege.gov.bd  e-mail- This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 


¯§viK bs ‡m/m/K                                                                  ZvwiL t 11/11/2015

 

                                                weÁwß

GZØviv ‡mbevM miKvwi K‡jR-Gi mKj QvÎ-QvÎx I mswkøó mKj‡K Rvbv‡bv hv‡”Q †h,GKv`k  †kªwYi Aa© evwl©K cixÿv 2015 wb‡b¥v³ mgqm~wP Abyhvqx AbywôZ n‡e|

 

ZvwiL I evi

   mgq

welq I cÎ

29.11.2015

iweevi

 10.00- 1.00

Bs‡iwR 1g cÎ

01.12.2015

g½jevi

10.00-  1.00

evsjv 1g cÎ

03.12.2015

e„n¯úwZevi

1.00- 1.00

AvBwmwU

06.12.2015

iweevi

10.00- 1.00

A_©bxwZ 1g cÎ/ RxeweÁvb

08.12.2015

g½jevi

10.00 - 1.00

‡cŠibxwZ/ e¨e¯’vcbv/ imvqb 1g cÎ

10.12.2015

e„n¯úwZevi

10.00- 1.00

B. BwZnvm I ms¯‹„wZ /wnmveweÁvb/ MwYZ 1g cÎ

12.12.2015

kwbevi

10.00- 1.00

e¨vswKs I exgv / mgvR Kg© / c`v_©weÁvb 1g cÎ

 

 

 

 

                                                                                              AvnevqK

          Aa¨ÿ                                                                        ‡gvnv¤§` b~iæj Avwgb                                                                                           

‡mbevM miKvwi K‡jR,                                              GKv`k ‡kªwYi Aa©evwl©K cixÿv KwgwU-2015

  ‡mbevM, ‡bvqvLvjx                                                        †mbevM miKvwi K‡jR, †bvqvLvjx

Last Updated ( Thursday, 04 February 2016 01:05 )